POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DATOS

Mediante este aviso, Ferretería El Sol, S.L., domiciliada en Santa Cruz de Ribadulla (Vedra), Lgar. Galegos, 12 - baixo e con dirección de correo electrónico info@ferreteriaelsol.es (en diante, "El Sol") informa os usuarios do seu portal www.ferreteriaelsol.es (en diante, os "Usuarios" e o "Portal") acerca da súa política de protección de datos de carácter persoal (en diante, "os Datos Persoais") para que os Usuarios determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar a El Sol os Datos Persoais que se lles poidan requirir ou que se poidan obter dos Usuarios con ocasión da subscrición ou alta nalgúns dos servizos ofrecidos polo Portal ou a través do Portal. El Sol resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, El Sol anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Certos servizos prestados no Portal poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de Datos Persoais.

Os Datos Persoais recolleitos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros automatizados por El Sol , sendo esta compañía titular e responsable do seu propio ficheiro (en diante, os "Ficheiros"). El Sol proporciona aos Usuarios os recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, poidan acceder a este aviso sobre a Política de Privacidade ou a calquera outra información relevante e poidan prestar o seu consentimento a fin de que El Sol proceda ao tratamento automatizado dos seus Datos Persoais. Salvo nos campos en que se indique o contrario, as respostas ás preguntas sobre Datos Persoais son voluntarias, sen que a falta de contestación implique unha diminución na calidade ou cantidade dos servizos correspondentes, a menos que se indique outra cousa.

O Usuario garante que os Datos Persoais facilitados a El Sol son veraces e faise responsable de comunicar a estas calquera modificación nos mesmos.

A recollida e tratamento automatizado dos Datos Persoais ten como finalidade o mantemento da relación contractual no seu caso establecida con El Sol, a xestión, administración, prestación, ampliación e mellora dos servizos nos que o Usuario decida subscribirse, darse de alta, ou utilizar a adecuación dos devanditos servizos ás preferencias e gustos dos Usuarios, o estudo da utilización dos servizos por parte dos Usuarios, o deseño de novos servizos relacionados cos devanditos servizos, o envío de actualizacións dos servizos, o envío, por medios tradicionais e electrónicos, de información técnica, operativa e comercial acerca de produtos e servizos ofrecidos por El Sol e/ou por terceiros, actualmente e no futuro. A finalidade da recollida e tratamento automatizado dos Datos Persoais inclúe igualmente o envío de formularios de enquisas, que o Usuario non queda obrigado a contestar.

Ferretería El Sol adoptou os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requiridos, e procura instalar aqueloutros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais facilitados a El Sol.

Iso con todo, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

Os Usuarios teñen recoñecidos e poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, así como teñen recoñecido o dereito para ser informados das cesións realizadas contactando con Ferretería el Sol a través do correo consultas@ferreteriaelsol.es

SÍGUENOS

IDIOMA

es

gal

CHÁMANOS

Política de Privacidade