POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DATOS

En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes, así como calquera outra normativa aplicable en materia de protección de datos, facilitámoslles información ampliada na presente política de privacidade.

 

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos

Identidade:  Droguería-Ferreterría El Sol S.L.

Dirección Postal: Galegos, 12 - Santa Cruz de Ribadulla - 15885 (Vedra) A Coruña (España)

Teléfono: 981 512 178

Correo electrónico: info@ferreteriaelsol.es

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais

En  Ferretería El Sol, tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de prestar e/ou comercializar os produtos e/ou servizos ofertados pola nosa firma.

 

Por canto tempo conservaremos os seus datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse polo tempo imprescindible para a prestación do servizo solicitado ou comercialización do produto e durante os prazos legalmente establecidos.

 

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato ou se non é o caso, será o consentimento do interesado.

 

A que destinatarios comunicaranse os seus datos

Os datos non se comunicarán a terceiros salvo obrigación legal.

 

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos

Calquera persoa ten dereito a obter información sobre se  Ferretería El Sol estamos a tratar datos persoais que lles  concernan, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Neste caso,  Ferretería El Sol deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Poderá exercitar materialmente os seus dereitos enviando un correo electrónico a info@ferreteriaelsol.es identificándose debidamente e indicando de forma expresa o concreto dereito que se quere exercer.

Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á  licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

No caso de que senta vulnerados os seus dereitos no concernente á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación diante a autoridade de control en materia de protección de datos competente a través do seu sitio web: www.aepd.es.

 

Máis información sobre o tratamento dos seus datos

Cando precisemos obter información pola súa banda, sempre lle solicitaremos que nola proporcione voluntariamente prestando o seu consentimento de forma expresa a través dos medios habilitados para iso.

O tratamento dos datos solicitados a través dos formularios de recollida de datos do sitio web ou outras vías, quedará incorporado ao Rexistro de Actividades de Tratamento do cal é responsable  Ferretería El Sol.

Ferretería El Sol trata os datos de forma confidencial e adopta as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir o nivel de seguridade adecuado ao tratamento, en cumprimento do requirido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 e demais normativa aplicable en materia de protección de datos.

Con todo,  Ferretería El Sol non pode garantir a absoluta invulnerabilidade dos sistemas, por tanto, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

Se opta por abandonar o noso sitio web a través de ligazóns a sitios web non pertencentes á nosa entidade,  Ferretería El Sol non se fará responsable das políticas de privacidade dos devanditos sitios web nin das  cookies que estes poidan almacenar no computador do usuario.

A nosa política con respecto ao envío dos nosos correos electrónicos céntrase en remitir unicamente comunicacións que vostede solicitase recibir. Se prefire non recibir estas mensaxes por correo electrónico ofrecerémoslle a través dos mesmos a posibilidade de exercer o seu dereito de supresión e renuncia á recepción destas mensaxes, en conformidade co disposto no Título III, artigo 22 da Lei 34/2002, de Servizos para a Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.

 

SÍGUENOS

IDIOMA

es

gal

CHÁMANOS

Política de Privacidade